ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය

ගාලු පාර,
රත්මලාන
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන :  +94 11 2638999
+94 11 2611589
ෆැක්ස් :  +94 11 2636449
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online