பணிப்பாளர்சபை அங்கத்தவர்கள்

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

நிசாந்த ரணதுங்க

jiytu;
+94 11 2634488

+94 11 2611234 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

என். ஆர். றனவக்க

cg jiytu;
+94 11 2635883 +94 11 2610034 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

nraw;ghl;Lg; gzpg;ghsu;
+94 11 2636901

+94 11 2611590 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
       
     
       
பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திருமதி டப்ளியு.பி.சந்தமாலி த சில்வா
பணிப்பாளர் சபை செயலாளர்
+94 11 2637181 +94 11 2626361 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

  1. கௌரவ அமைச்சரினால் நியமிக்கப்பட்ட நான்கு அங்கத்தினர்கள்
  2. உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் அல்லது அவருடைய பிரதிநிதி
  3. ஓர் அங்கத்தினராக விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரினால் பெயர்க் குறிப்பிடப்படுகின்ற திறைசேரி அதிகாரி ஒருவர்
  4. One Member being an officer of the Ministry of Planning and Economic Affairs nominated by the Minister
  5. ஓர் அங்கத்தினராக விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரினால் பெயர்க் குறிப்பிடப்படுகின்ற சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரி ஒருவர்

நிறைவேற்று பணியாட் தொகுதியினர்

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பொறி. பீ.டப்ளியு.ஆர்.பாலசூரிய
பொது முகாமையாளர்
+94 11 2635990 +94 11 2636449 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பொறி. ஜி.ஏ.குமாரரத்ன
(மலமகற்றல்)
+94 11 2624068 +94 11 2624068 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Eng. (Mrs.) P.N.S. Yapa
(வடக்கு/மத்திய)
+94 11 2625778 +94 11 5522389 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.டீ.எஸ்.டீ.ஜயசிறிவர்தன
(தெற்கு/கிழக்கு)
+94 11 2636870 +94 11 2635996 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.கே.ஆர்.தேவசுரேந்திர
(நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்)
+94 11 4210825 +94 11 2625442 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.டீ.தொட்டவத்த
(நிதி)
+94 11 2637863 +94 11 5518407 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.என்.எம்.எஸ்.காலிங்க
(மேல் மாகாணம்) - பதி.கட.
+94 11 2635999 +94 11 4203842 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஜி.கே. இத்தமல்கொட
(மனித வளங்கள் முகாமைத்துவம்)
+94 11 2637431 +94 11 2612567 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.டீ.யு.சுமனசேகர
(நிறுவன சேவை)
+94 11 2626245 +94 11 2626245 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.ஆர்.எஸ்.சி.ஜோர்ஜ்
(கொள்கை, திட்டமிடல்)
+94 11 2622913 +94 11 2637718 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பொறி.எச்.ஆர்.ருவினிஸ்
(திட்டமிடல், நிர்மாணம்)
+94 11 2636219 +94 11 2612164 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.சி.ஆர்.பெரேரா
(மேல்மாகாணம் - உற்பத்தி)
+94 11 2549199 +94 11 5553543 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.ஜே.சந்திரதாச
(தகவல் தொழில்நுட்பம்) - ப.க.
+94 11 2623494 +94 11 2626284 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வெற்றிடம்
(வாணிபம்)
+94 11 5529632 +94 11 2612568 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.திருமதி.கே.டி.பி.பர்னாந்து
(கருத்திட்ட இணைப்பாக்கம்)
+94 11 4202473 +94 11 2625442 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.டி.எஸ்.விஜேதுங்க
(நி.அ.கருத்திட்டம் இணைப்பாக்கம்)
+94 11 2621813 +94 11 2625442 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.திருமதி.ஏ.பி.எஸ். த சில்வா
(நிதி – செலவீடு)
+94 11 2623164 +94 11 4202471 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.டப்ளியு.ஏ.என்.விக்கிரமதுங்க
(கண்காணிப்பு, மதிப்பீட்டு சேவை)
+94 11 2635341 +94 11 2625798 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.எஸ்.பி.ஜே.ராஜ்குமார்
(அபிவிருத்தி)
+94 11 2623285 +94 11 4214388 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி.டப்ளியு.ஏ.சி.ஸ்ரீயானி
(மனித வளங்கள்)
+94 11 2623725 +94 11 2623725 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி.என்.வை.எஸ்.அபேகுணவர்தன
(கைத்தொழில் தொடர்புகள்)
+94 11 2625347 +94 11 2625347 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.எஸ்.சுமனவீர
(நிறுவன திட்டமிடல்)
+94 11 2637180 +94 11 2605325 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஆர்.எம்.ஏ.எஸ்.வீரசேன
(உள்ளக கணக்காய்வு)
+94 11 3153356 +94 11 2632595 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.டி.எப்.எஸ். த எப்.குணவர்தன
(கிராமிய நீர், துப்புரவேற்பாடு)
+94 11 2605349 +94 11 2622753 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Mr. M.S.M. Aslah
(விநியோகம் மற்றும் பொருள் முகாமைத்துவம்)
+94 11 5030765 +94 11 2637191 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.எஸ்.ஜி.ஜயவர்தன
(மலமகற்றும் முறைமை)
+94 11 2624068 +94 11 2624068  

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பொறி.டப்.பீ.ஜி.பர்னாந்து
(மேல்-மத்திய)
+94 11 2887151 +94 11 2887152 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.எம்.கே.ஹப்புஆராச்சி
(மேல்-தெற்கு)
+94 11 4962951 +94 11 2730341 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.திருமதி.எம்.கே.பண்டார
(மேல்-வடக்கு)
+94 11 2971206 +94 11 2970519 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.எல்.எல்.ஏ.பீரிஸ்
(மத்திய)
+94 81 2387175 +94 81 2388027 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.என்.ஈ.எம்.எஸ.பீ. பத்திரண
(வடமேல்)
+94 37 2221161 +94 37 2230086 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.ஜே.எஸ்.கே. பத்திரண
(தெற்கு)
+94 41 2229792 +94 11 2224769 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.ஆர்.ஏ.பீ.எஸ்.மென்டிஸ்
(சப்ரகமுவ)
+94 36 2233753 +94 36 2233701 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Eng. N.E.M.S.B. Ekanayake
(North Central)
+94 25 2235993 +94 25 2225609 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.கே.ஜே.வி.ஏ.பெரேரா
(கிழக்கு)
+94 65 2227476 +94 65 2227476 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.கே.டப்ளியு.பிரேமசிறி
(வடக்கு)
+94 24 2225719 +94 24 2225088 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.எம்.ஐ.ஏ.லத்தீப்
(ஊவா)
+94 57 2221417 +94 57 2223417 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயரும் பதவியும் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பொறி.திருமதி.சி.ஜே.டீ.பெரேரா
கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் - கலுகங்கை நீர் வழங்கல் திட்டம் கட்டம் 1 – படிமுறை 11 மற்றும் கொழும்பு நகரத்தில் வருமானம் அறவிடாத நீர் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் கருத்திட்டம்.(நீ.கு.அ.உ)
+94 11 2602995 +94 11 2602995 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.ஜே.ஆர்.பீ.நெதுரன
கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் - உலர்வலய நகர நீர் வழங்கல் மற்றும் துப்புரவேற்பாட்டு கருத்திட்டம்.(ஆ.அ.வ)
+94 11 2635727 +94 11 2605756 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.என்.எச்.ஆர்.குலநாத
கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் - இரத்மலான/ மொறட்டுவ, ஜாஎல/ஏக்கல கழிவு நீர் சேகரிக்கும் அகற்றும் முறைமை கருத்திட்டம்.(ஸ்.அ.ச.ச)
+94 11 2737660 +94 11 2715373 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பொறி.பீ.எஸ்.விஜேமான்ன
கருத்திட்டப் பணிப்பாளர் - கொழும்பு பெரும்பாகம் புனர்வாழ்வு கருத்திட்டம் (நீ.கு.அ.உ)
+94 11 4892622 +94 11 2786460 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.