ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් මාවතගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පැවරීම ජනවාරී 06 වන දින මාවතගමදී සිදුවිණි.

මාර්ග හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ පූර්ණ මැදිහත් වීම තුලින් මෙම ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය කඩිනමින් නිම කිරීමට හැකිවිය.

වයඹ පළාතේ පිහිටි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය යනු ජල මූලාශ්‍ර හිඟ දිස්ත්‍රික්කයකි. කුරුණෑගල මාවතගම ප්‍රදේශයේ මහජනතාව පානීය නල ජලය නොමැති කමින් දශක ගණනාවක් දුක්විඳි ජනතාවකි. එම ගැටළුව විසඳීම සඳහා මහවැලි ගඟෙන් ලබාගන්නා ජලය කටුගස්තොට ජල පිරිපහදුවෙන් පිරිපහදු කර ගලගෙදර හරහා මාවතගම වෙත රැගෙන එනු ලබන ව්‍යාපෘතියයි මාවතගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය.

මෙම මාවතගම නගරයේ හා පිලැස්ස ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ජල කුළුණු දෙකක් ආශ්‍රයෙන් බෙදා හැරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. මාවතගම හා මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 28 ක 15,000 කට ආසන්න ජනතාවකට මෙමඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය ලැබෙනු ඇත.

ඊට අමතරව මාවතගම අයෝජන ප්‍රවර්ධන මණ්ඩල කර්මාන්ත පරිශ්‍රය සඳහා ද දිනකට ඝන මීටර් 500 ක ප්‍රමාණයක ජල අවශ්‍යතාවයක් ඇත. එයද මෙම යෝජනා ක්‍රමය මඟින් ආවරණය වේ. සැමට ජලය වැඩසටහන යටතේ ඉදිරියේ දී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් වන කුරුණෑගල උතුර ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාවතගම, රිදීගම, ඉබ්බාගමුව, ගනේවත්ත, මැල්සිරිපුර, මාස්පොත, කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරමින් ප්‍රතිලාභීන් 500,000 සෙත සැලසීමට ද ඉදිරි සැලසුම් මේ වන විට සකස් කොට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවති. මාවතගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වූ සම්පූර්ණ මුදල රු.මි.3126 කි. මෙය දේශීය බැංකු අරමුදල යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ යෝජනා ක්‍රමයකි.