මහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති ගරු සහන් ප්‍රදීප් මැතිතුමා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එතුමාගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නියෝජිත රවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් වසර ගණනාවක සිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩා විඳි උඩුපිළ සූරියතැන්න ප්‍රදේශවාසී පවුල් 98 ක් ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය.