නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමේදී රජය මඟින් ලබා දී ඇති ඉඩම් වල පදිංචිකරුවන් සඳහා එම ඉඩමේ හිමිකම්නොමැතිවීම හේතුවෙන් ජල සම්බන්ධතා ගාස්තුවට අමතරවඅතිරේක ගාස්තුවක් ද ගෙවීමට ද සිදුව තිබුනි.

ප්‍රදේශයේ භාර ග්‍රාම නිලධාරිවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයේ හිමිකම් නැති පදිංචි කරුවන් යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන පවුල් වලින් මෙම අතිරේක අය කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

 

මේ සම්බන්ධයෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා වෙත අඩු ආදායම් ලාභීන් විසින් සිදුකරනු ලැබූ ඉල්ලීම සලකා බලා හිමිකම් නොමැති පදිංචි කරුවන් වෙනුවෙන් නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමේදී අය කරනු ලැබූ අතිරේක මුදල වන රුපියල් 1500 ක් වන ගාස්තුව කපා හැරීමට ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා කටයුතු කර ඇත.

 

මෙම අතිරේක අයකිරීම නතර කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද දින සිටම (අගෝස්තු 23) ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වෙත අමාත්‍යතුමා උපදෙස් ලබා දී ඇත.

 

මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර,

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ,

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය.

0716845668