ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජල පවිත්‍රාගාර ඔස්සේ පවිත්‍රීකරණයට ලක්කර ජනතාවට බෙදාහරින ජලයට වස මිශ්‍ර වී ඇති බවට අසත්‍ය පුවතක් සමාජයේ කට කථාවක් ලෙස පැතිරෙමින් පවති. එම පුවත සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් කරන ලද විශේෂ පරික්ෂන වලදී ද තහවුරු වී ඇත.

මණ්ඩලය විසින් ජනතාව වෙත ලබාදෙන පානීය ජලය සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස නිසිපරිදි පිරිපහදු කර රසායනාගාර පරික්ෂන වලින් පසු බෙදාහරිනු ලබන බව විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කර සිටින්නෙමු. එසේම එම ජලයේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් පසු වන විධිමත් සේවා ජාලයක් ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ජනතාව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලබාදෙන පානීය ජලය පාරිභෝජනය කිරීමට කිසිදු බියක් ඇති කර ගත යුතු නැති බවට වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරමු.

 

විමසීම් - 1939 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

Write comment (0 Comments)

NWSDB customers can now access the self services customer care web portal to receive important services through internet. Click Here

Smart Zone

Write comment (0 Comments)

You can now register your mobile number with your water service account to receive SMS messages from water board !

 

 

Write comment (0 Comments)

According to Section 23 (1) (a) and Section 26 (1) of the RTI Act, No. 12 of 2016, the following officer has been nominated as the Information Officer/Designation Officer of NWSDB.

Name         : Mr. K D P F Siriwardana
Designation : Deputy General Manager (Corporate Services)
Contact No. : +94 11 2637180

Write comment (0 Comments)

In case of breakdowns, leaks and any complains regarding the water service.  call 1939 - 24 hrs hot line.

Write comment (0 Comments)

A LEADING JAPANEESE CONSTRCTION COMPANY CONSTRUCTS A 2000m3 CAPACITY AND 10M HIGH PRE - STRESSED CONCRETE (PC)   WATER TANK AT BERUWALA FOR NATIONAL WATER SUPPLY &DRAINAGE BOARD, UNDER  JICA ASSISTANCE.

A leading Japanese construction company; ABE Nikko Kogyo Co., which was  established in 1949 and  specialized in pre stressed concrete structures entered into an agreement  with a Sri Lankan construction company, KDA Weerasinghe in Colombo on 14th August 2015 to construct 2000m3 capacity and 10m high pre - stressed concrete ground reservoir at  Beruwala.

 image001

This ground reservoir will serve to enhance the water supply facilities around Beruwala. This is a pilot project and required finances as well as the technical know-how for the project are provided by ABE Nikko Kogyo Co. through JICA assistance for improving the water supply facilities in Sri Lanka.
In Sri Lanka, very few PC water retaining structures have been constructed. However PC structures have the following advantages over conventional cast in-situ reinforced concrete structures in water supply systems.
1. Economical for capacities of more than 3000m3 when compared to Reinforced concrete structures.
2. Can be designed for no cracks. Hence no leakages.
3. No limitations for depth of the structures.
4. Required less land area
5. Shorter construction period
6. High durability and less maintenance
7. It has proven resistance to earth quakes and Tsunami situations.

Apart from above ABE Nikko Kogyo Co. uses new technology called Air Dome Engineering for constructing the dome roof of the structure where heavy form work and false work system are not required; thus saving time.

Moreover, the technical know-how in design and construction of PC water tanks will be transferred to National Water Supply & Drainage Board as well as to the local contractors. This new technology will support to cater for the ever increasing demand of pipe borne water in the country as it has definite advantages over conventional cast in-situ concrete .

The local contractor MS KDA Weerasinghe has mobilized to the site at Beruwala and construction is ongoing. The construction works will be expected to complete in February 2016.The technical staff of the NWS&DB as well as the interested local contractors can visit the site by contacting DGM (western South ) ,NWS&DB through following contact numbers and by prior appointment; 011-2224888/0777725294

Some Photographs of Ongoing PC Tank Construction in Japan

image003 image005
Vertical PC Bars & Horizontal PC Strands inside Sheaths Wall From work, Pre-Stressing Bars/strands rnd Rebar 
image007  
Middle platform to support the Air dome Construction   
Dome Roof Construction Procedure Using Air Dome Engineering 
Step 01 Step 02
image009 image011
Step 03 Step 04
image013 image015
Final Production  
image017

 

 

 

Write comment (0 Comments)

The RSC Central Organized "Community Water Coordinating Officer's Workshop" on 15/06/2015 with the participation of  Hon  Rauff Hakeem , Minister of Urban Development ,Water Supply & Drainage Board.

 

image001  image002 
image003 image004 
image005  image006 
   
Write comment (0 Comments)

World Water Day Media Conference at Government Information Department

wwdmediaconf2   wwdmediaconf1
Write comment (0 Comments)

Chairman  and  Working Director of NWSDB, convened a news briefing today (03/03/2015) to express the decisions to pay an interim allowance of 20% of the present salary to the employees of NWSDB, until the proposed salary revision is approved.

WdNews  chairmanNews 
Write comment (0 Comments)
 image1
image2
image3

The Regional Support Centre (Western-South) was ceremonially opened on 29th January 2015 at 9.00AM with the participation of Hon  Rauff Hakeem , Minister of Urban Development ,Water Supply & Drainage and of Hon Dunesh Gankanda , Deputy Minister of Urban Development ,Water Supply & Drainage. It is located at No 7, Angulana Station Road , Moratuwa from 29th January 2015. This new building is a multi-storyed and spacious building comprising with all modern facilities and latest technology features.

Write comment (0 Comments)