අකුරණ මල්වානහින්න ජනතාවට පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

 

 

Write comment (0 Comments)

ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තුමෙන්තුවේ මූල්‍ය අනුග‍්‍රහයෙන් ලොකුඅංග - ලියන්ගහවත්ත ප‍්‍රජා ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලකී ජයවර්ධන මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක් විය.

 

 
 
 
 
 
 
Write comment (0 Comments)

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත් ඵක්ව විවෘත තරග විභාගයක් පවත්වා සිය දක්ෂතාවය මත හැටපස් (65) දෙනෙක් කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්) ලෙස පත්වීම් ලබා දී ඇත.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ සංකල්පයටකට අනුව වසර 20 කට පසුව මෙම අවස්ථාව උදාකර දී ඇත. සියලුම දිස්ත්‍රික් නියෝජන වන පරිදි ඵසේම සියලුම ජාතීන් නියෝජනය වන පරිදි මනා විනිවිදභාවයකින් යුතුව මෙම පත්වීම් ප්‍රදානය කොට ඇත.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක මනිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම උත්සවයේදී සේවය තවත් ස්ථීර නොවු තවත් 80 දෙනෙකුට ස්ථීර පත්වීම් ලබා දෙන ලදී.

 
     
 
     
 
     
 
Write comment (0 Comments)

කඩුගන්නාව බැලුම්ගල ජල පොම්පාගාරය හා ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලකී ජයවර්ධන හා ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු ඒ. අන්සාර්  මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක් විය.

 
   
   

 
   
phptos  
   
   

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
 
     
 
     
     
     
     
     
     
Write comment (0 Comments)