ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජල පවිත්‍රාගාර ඔස්සේ පවිත්‍රීකරණයට ලක්කර ජනතාවට බෙදාහරින ජලයට වස මිශ්‍ර වී ඇති බවට අසත්‍ය පුවතක් සමාජයේ කට කථාවක් ලෙස පැතිරෙමින් පවති. එම පුවත සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් කරන ලද විශේෂ පරික්ෂන වලදී ද තහවුරු වී ඇත.

මණ්ඩලය විසින් ජනතාව වෙත ලබාදෙන පානීය ජලය සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස නිසිපරිදි පිරිපහදු කර රසායනාගාර පරික්ෂන වලින් පසු බෙදාහරිනු ලබන බව විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කර සිටින්නෙමු. එසේම එම ජලයේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් පසු වන විධිමත් සේවා ජාලයක් ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ජනතාව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලබාදෙන පානීය ජලය පාරිභෝජනය කිරීමට කිසිදු බියක් ඇති කර ගත යුතු නැති බවට වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරමු.

විමසීම් - 1939 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

Write comment (0 Comments)

මෙවර ලෝක ජල දිනය නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ගරු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා, උප සභාපතිතුමා, ක්‍රීයාකාරි අධ්‍යක්ෂකතුමා, සාමාන්‍යාධිකාරිතුමා සහ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ඇතුලු සම්භාවනීය අමුතන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අති උත්කර්ෂවත් ආකාරයෙන් 2019.03.22 දින පැවැත්විනි.

 

 

 
   
   
   
   
   
 
   
Write comment (0 Comments)
   
   
   
   
   
   
Write comment (0 Comments)

Customer Day 2019 organized by the Commercial Division, Head Office on 15th and 16th March in Island-wide at 9.00 am to 4.00 pm. The Commercial Division Head Office is also arranged the service for the Water Board members and Customers.

 
Write comment (0 Comments)

{youtube}https://youtu.be/755qv8QpMJ0{\youtube}Pay water bills in time.

Write comment (0 Comments)