2017 නව වසරේ වැඩ ඇරඹේ. 2017.01.02 දින ආගමික වතාවත් සිදු කොට පොල් තෙල් පහන් දල්වා නව වසරේ වැඩ ඇල්ලීම සිදු විය. මේ සඳහා ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා, උප සභාපතිතුමා, ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂකතුමා, සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන් සහ මණ්ඩලයේ සෙසු නිලධාරින් හා සේවක මණ්ඩලය සහභාගි විය.

 

 

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

The Carol Service Organized by the Christian Association of the National Water Supply & Drainage Board @ the Head Office Premises held on Tuesday 20th December - 2016

 

Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)

 

 

Write comment (0 Comments)

Water Conservation Programme Organized by National Water Supply & Drainage Board @ City Planning & Water Supply Ministry - Palawatta held on 06th December 2016.

Write comment (0 Comments)