නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක මහා පරිමාන ජල සම්පාදන හා අපජල ව්‍යාපෘතිවලට අදාල ජාතික මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී 2020.06.30 දින පැවැත්විණි.

මෙහිදී ගම්පහ අත්තනගල්ල මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, කටාන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, තඹුත්තේගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, චින ශ්‍රී ලංකා පර්යේෂණ ප්‍රදාන ව්‍යාපෘතිය සහ මහනුවර නගර අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය පිළිබද ප්‍රගතිය සහ ඒවායෙහි ගැටලු සාකච්ඡා කල අතර, අමාත්‍යාංශ ලේකම් අචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු මහතා විසින් ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර රැසක් ගන්නා ලදි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග මහතා, සාමාන්‍යධිකාරී ඇතුලු නිලධාරීන් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරුන්, මුදල් අමාත්‍යාංශ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශය, ඉඩම් අමාත්‍යශෙය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශවල නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Click here for Video....

 
 
 
   
   
   

 

Write comment (0 Comments)

Click here for Vedio...

 

{facebook}https://www.facebook.com/newslk/videos/289399995538012/{/facebook}

Write comment (0 Comments)

 

National Water Supply & Drainage Board has invited ADB/JICA/World Bank on 27/05/2020 to have an initial discussion on possible future funding assistance for the proposed projects in line with the National Water Supply & Drainage Board Master plan. Subsequently separate detailed discussions were arranged with the donors and such detailed discussion with JICA was held on 17/06/2020 under the chairmanship of Mr. Nishantha Ranatunga (Chairman NWS&DB).

Mr. Fusato – Chief Representative of JICA Sri Lanka office and Ms. Rie Tomita and Mr. M.G. Hemachandra have been participated for the meeting representing the JICA. General Manager and other relevant in the Top Management of NWS&DB have also participated.

 

 

 

Write comment (0 Comments)
   
   
Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)උද්ගත වූ අයහපත් තත්වය හේතුවෙන් මාර්තු 22 BMICH හි දී ලෝක ජල දින ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නොහැකි වුව දදුවා දරුවනි,... ජයග්‍රාහී ඔබ සැම වෙත
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සුභාශිංසන පිරිනමන අතරයථා කාලයේදී ඔබට නියමිත ඇගයීම් හා ත්‍යාග ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.
(
කණිෂ්ඨ අංශය)

 

Write comment (0 Comments)

Water Supply Scheme for Industrial Estate at Welioya, has been successfully completed and handed over to the Ministry of Industry and Supply Chain Management on 21.04.2020.

Total cost of the Water Supply Scheme is Rs 83.3. Million (Source of the Fund- Board of Investment of Sri Lanka, Ministry of Industry and Supply Chain Management).

The main components of this project comprises;

I. Construction of four no of boreholes (Ground Water Source)

II. Construction of 100m³ Capacity Ground Reservoir, Pump House and 40m³ Ferro cement Elevated Water Tower

III. Supply, Delivery and laying of uPVC/DI Pipes, Fittings Valves and Specials.

IV. Supply and Installation of M&E Equipment and Accessories for Industrial Estate at Welioya

Thanks to DGM (North), AGM (N), Staffs & work crew for their committed works throughout the project period and special thanks for the successful completion and handed over of the Water Supply Scheme during the prevailing COVID 19 Pandemic period.

 

C.Kopinath BA (Hons)., MPhil.,

Sociologist RSC (N) National Water Supply & Drainage Board

A9 Road Vavuniya.

TP: +94242227340/+94242227313 (Operator)

Mobile: +94778543179

 

Write comment (0 Comments)