ඇඳිරිනීතිය පවත්නා කාලය තුල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 කාලයේදී ගෘහස්ථ අප ජලය රැගෙන යන ලීටර් 5000 ට අඩු ගලි බවුසර් ගල්කිස්ස පොම්පාගාරයට රැගෙන යන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

එසේම, ඇඳිරිනීතිය නොමැති කාලයේදී සුපුරුදු පරිදි ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇති ස්ථාන වෙතට ගලි බවුසර් රැගෙන යා හැකි බව වැඩි දුරටත් දන්වා සිටීනු ලැබේ.

Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)

 

PIPES & SPECIALS DOWNLOAD
Brass -Stops Cocks, ferrules, Gate Valves etc. and Gunmetal - Ferrules etc. 2019-11
CI (Cast Iron Pipes & Fittings, Valves. Couplings, Adaptors) 2019-12
GI (Galvanized Iron Pipes & Fittings, Flanges) 2019-14
Alkethine Pipe 2019-15
Meters (Water meters, Flow meters) 2019-16
Stainless Steel Pipes & Fittings 2019-18
STATIONERY  
Computer Consumables (CD's, Ribbons, Cartridges, Toners) 2019-19
Office and General Stationery/Papers (Computers, Photocopies) Pens, Clips, Punchers, Staplers, Toners, Master roles, etc., 2019-20
Stationery for Planning & Design/Plan printing paper, P/P Toner, Tracing Paper 2019-21
EQUIPMENT  
Kitchen Utensils (Crockery, Cutlery, Water Filters, Cups & Soucers, Gllasses, Scales etc.) 2019-22
Office Equipment (Postal Franking Machines, Type writers, Spiral Binders, Roneo/Duplicating Machines. Photocopiers, Fax Machines, Overhead Projectors) 2019-23
Survey Instruments, GPS
2019-24
BUILDING CONSTRUCTION AND HARDWARE  
Building Materials (Plastic water tanks, Bricks, Cement, Sand, Metal, Asbestos Sheets/Galvanized Sheets, Paint and Paint brushes etc.)
2019-25
Sanitoryware (Wash basins, Taps, Commodes & Cisterns, Tiles etc.) 2019-26
Timber Materials (Rafters, Planks, Joists, Reefers) 2019-27
Constructon Equpment (Wheel barrows, hand carts, scaffoldings, and ladders etc.) 2019-28
Bolts & Nuts, M.S.Sheets, Tor Steels, Tarpaulin etc. 2019-29
Safety Equipment, Fire Extinguishers, Gloves, Helmets, Raincoats, Gum Boots, Masks, Road Marker Tapes, Traffic Cones etc. 2019-30
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND IT EQUIPMENTS  
Air Conditioners 2019-31
Electrical (Refrigerators, Generators, Kettles, Heaters, Water Boilers, Vaccum Cleaner, Electrical wires, Electrical panel Board Instruments, and other Accessories). 2019-32
Electronic(Calculaters, Adding Machines, Cash Registers, Finger Print Machine etc.) 2019-33
Telecommunication Equipments (Telephone systems, Mobile Phones and Key Telephones etc.,) 2019-34
Computer, Computer Peripherals(Printers, UPS), Servers, Software, Networking, Audio Visuals etc. 2019-35
TOOLS  
Mechanical (Welding Equipment & Accessories Grinders, Diamond Cutting tool, Brush Cutters, Adjustable Spanners Transmission Jacks, pipe wrenches, Bench wise etc.) 2019-36
Electrical - (Hammer, Drills & Accessories, Cutting Pliers, Electronic - (Pneumatic, Screwdrivers, Soldering irons, disordering Tools etc.,) 2019-37
LABORATORY EQUIPMENT, CHEMICAL & UTILITIES  
Filter Media - Graded Sand and Pebbles etc. 2019-38
Laboratory Chemicals Equipment 2019-39
Water Treatment Chemical (Aluminium Sulphate, Bleaching powder, Hydrated Lime, Bentonite Clay, Poly Aluminium Chloride). Activated Carbon, Polymer and Potassium Permanganage). 2019-40
VEHICLES & MACHINERY, AUTOMOBILES  
Automobile Batteries 2019-41
Mechanery Equipment & Material Handling Equipment & Spares 2019-42
Motor Spares & Accessories 2019-43
Tyres & Tubes for vehicles 2019-44
Engine Oil, Lubricants, - Greese etc. 2019-45 
PUMPS, MOTORS & SPARES  
Pumps & water purification equipments, Spares for water pumps and bearings 2019-46
Hand Pumps and spares for hand pumps 2019-47
GENERAL PURPOSE  
Rubber Products - Packing, Rings, Hoses etc. 2019-48
Textile - Dusters & Towels /Flags etc. 2019-49
Toiletries (Soap, Disinfectants, etc.) 2019-50
FURNITURE & FITTINGS  
Furniture (Wooden) - Tables/Chairs/Cupboards/File Racks etc. 2019-51
Furniture (Steel, Plastic & Fiber Glass) - Tables/Chairs, Cupboards/Cabinets etc. 2019-52
SERVICES  
Building Construction/Repair/Maintenance Work 2019-53
Name Board Printing 2019-54
Welding Work 2019-55
Painting and Interior Decor (Vertical Blinds & Curtains etc.,) 2019-56
Light Weight Aluminum work (Partion work, Exterior Cladding Work, Enclosures, Doors, Windows etc.) 2019-57
Hiring of Passenger Vehicles 2019-58
Hire of Heavy Mechinery (Back-hoes, Bull-dozers, Water bowsers) 2019-59
Printing of Water Bills, Computer Printing Stationery etc. 2019-60
Printing and Allied Services 2019-61
Supply of Labour /Janitorial Service 2019-62
Surveying (Services) 2019-63
Civil Engineering Work (Laying of Pipes in water supply & sewerage work Construction of roads) 2019-64
 Vehicle - Repairs/Services/AC Repairs/Services/AC Repair/Cushion work 2019-65

ABBREVIATIONS Click here...

My No.: DGM/S/A1/19/2019


M/s . .................................
        .................................

Dear Sirs

RULES & REGULATIONS FOR REGISTERED SUPPLIERS TO SUPPLY MATERIALS TO NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD FOR THE YEAR 2019

The registered suppliers are requested to comply with the following rules and regulations stipulated by the National Water Supply & Drainage Board in respect of quotations.

 1. Quotation should be submitted under sealed cover. Quotation number, time and date of closing should be clearly indicated on the top left hand corner of the envelope. Please use separate covers for different quotation numbers. Quotations may be placed in the Box provided for the purpose at Supplies Section by Registered Post.
 2. Wherever the offered item is imported, the Country of Origin and Brand Name, if any must be indicated.
 3. Samples and literature of times offered, wherever applicable, shall be provided.
 4. Suppliers who fail to quote for three consecutive occasions in response to the enquiries, will be deleted from the Register of Suppliers.
 5. Normally, quotation will be called from the registered suppliers. But the Board reserves the right to obtain quotations from other suppliers as well whenever necessary.
 6. The Board reserves the right, to accept or reject any quotation in part or in full irrespective of whether prices are the lowest or not.
 7. Bid Bonds
  1. In the case of quotations where the value exceeds Rs. 100,000.00 a Bid Bond should accompany the quotation to the value of 1% -3% of total value. Bid Bond should be valid for 90 days.
  2. Collective Bid Bonds are permitted provided supplier agrees to such Bonds being retained by the Board until all the quotations covered by such Bonds are finalized.
  3. However, collective Bid Bonds should not be sent in respect of quotations where closing dates fall on different dates.
  4. As soon as quotations are finalized, Bid Bond will be returned to suppliers with the exception of the successful suppliers to whom the Bid Bond will be returned after a Performance Bond is received.

8.    Performance Bond

  1. Performance Bond will be required from the successful supplier to a value of 10% of the total value on any purchase exceeding Rs. 250,000.00. Performance Bond should be valid for 90 days unless otherwise specified on award.
  2. The successful supplier on each quotation will be informed by way of Letter of Award (Applicable only to quotation where the value exceeds Rs. 100,000.00 and a Purchase Order for value less than 100,000.00) on receipt of the Letter of Award the successful supplier should make immediate arrangements to submit the Performance Bond.  And the bid bond will be released thereafter.
  3. In the event of the successful supplier failing to submit the Performance Bond after receiving the Letter of Award within the stipulated time, the Bid Bond will be forfeited if the supplier fails to supply the items within the delivery period to compensate for damages caused to the Board.
  4. On receipt of a Purchase Order/Letterof award, the successful supplier should comply with the requirements specified therein such as delivery of goods to the required specifications and standards. Failure on the part of the supplier to comply with these requirements shall constitute sufficient grounds for annulment to the Purchase Order and forfeiture of the Performance Bond.


9.    General Instructions

  1. All supplies should always conform to the International Standards and suppliers should indicate on the “Quotation Form”  the standard offered. Specific standards will be stipulated on Quotation Form wherever necessary. The National Water Supply & Drainage Board always expects the registered suppliers to quote for material, which conform to acceptable International Standard. Any material, which does not meet the standard set by this Board, will be rejected.
  2. In cases where samples are required and approved, the supplier should deliver the materials in strict accordance with the samples submitted by them.
  3. The deliveries must be made within the validity period stipulated on Purchase Order/Letter of award. Only on proven unavoidable circumstances the extension is required a letter must be forwarded to the Deputy General Manager (Supplies & Materials Management ) to that effect, prior to the lapsing of validity of order.
  4. Extensions will not be considered under any circumstances on Purchase Order where validity periods have already been extended more than thrice.
  5. Name of suppliers who fail to deliver material completely even after three extensions of validity are granted as per under 9 (d) above, in response of their request and at the discretion of the National Water Supply & Drainage Board, will be deleted from the Register of Suppliers. Names of Suppliers, who do not request extension, although delivery dates have lapsed on the orders awarded to them will be treated as defaulted Suppliers and will be deleted from the Register of Suppliers without notice.
  6. The suppliers who default, delay, dishonor the awards made by National Water Supply & Drainage Board or deliver inferior quality products on Purchase Orders will be blacklisted and their names will be intimated to all Government Institutions.
  7. In addition to the above General Instructions, the Board will apply further instructions any conditions as and when necessary wherever quotations are invited.


10.    Advance Payment

Supplier’s who offers credit facilities on the applications for registration but demand advance payment when Purchase Order are sent to them, will also be deleted from the Registration of Suppliers, if they fail to satisfactory reasons for their demand. However suppliers, may indicate their terms of payment for consideration at the time of quoting.

11.   Suppliers are requested to closely follow above rules and regulations in this Circular No : DGM/S/A1/18/2018. All registered suppliers are strongly advised that their quotations throughout the year 2018 shall be governed by the rules and regulations stipulated in this circular.

Yours faithfully
NATIONAL WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD


Deputy  General Manager (Supplies & Materials Management )

 

 

Write comment (0 Comments)

GKWSP officials of Central region launched their next episode of public awareness series successfully staged by the Peradeniya Campus-based street drama troupe. In the year 2015, the theme initiated with ‘balan kadatura hara dase’, followed by launching the Professional plumber training workshop with the technical collaboration of NVQ authorities. In order to deliver the theme to the next horizon, they produced ITN Coffee Table discussion for the sake of “Prevention of water wastage at consumer premises by means of skilled craftsmanship and SLS certified pipes and fittings’.

So far GKWSP had utilized various mass media strategies to convey this valuable message to every door step of the country. This Street Drama Performance is yet another effective mode for educating the general public.

Click here for Street Drama.....

 

Write comment (0 Comments)

Stepping to yet another milestone in the NWSDBs history, the GKWSP has been growing their conceptual mindsets by reawakening core values of water conservation policy into a feasible, workable action.  In this approach, the public awareness program was simulated as a lecture session delivering to an intellectually sounding audience of a University Campus. The officials of GKWSP had chosen a veteran stage drama artiste, Jayalath Manorathne to take the role of an academic resource person to be in charge of a mentor during the session.

The lecture is initiated with a sensible narration, describing the value of drinkable water which is not in abundance when compared to salt concentrated water available elsewhere in seas and oceans. The piece of documentary emphasizes that 71% of earth surface stands as the hydrosphere, is occupied with water. Out of that area, 95% of the said volume is salty in taste, which is considered unusable. The most pathetic case is that, only 2.5% of the hydrosphere is available for human consumption remains in scarcity, is falling to devastation due to man-made pollution.

The 2nd phase of the lecture starts with an interactive approach and leads to a comprehensive content while receiving optimistic view points. This heartwarming explanations delivered are very instrumental in the motivation of the learned audience that promotes the use of superior quality, branded and standardized (ISO) pipes and fittings for achieving “absolutely zero wastage”. The mentor concludes the session, submitting a valuable fact. If we can conserve the water we may not be spending millions worth of funds for the construction of new plants. And the conserved quantity of water can be distributed to millions of potential consumers awaiting for drinking water.

 Click here for Balan kadatura Hara Dase

Write comment (0 Comments)