වතුකර ජනතාවටත් පානීය ජලය Click here.....

 
   
   
Write comment (0 Comments)
 
 
 
 
 
Write comment (0 Comments)
 
 
 
     
     
   
Write comment (0 Comments)

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Write comment (0 Comments)
 
   
   
Write comment (0 Comments)

Read more Click here.....

 
 
   
Write comment (0 Comments)

ගලිගමුව නාගරික ජල ව්‍යාපෘතියෙන් Click here.....

 
   
Write comment (0 Comments)

State Minister of City Planning and Water Supply Lucky Jayawardana assumed duties on Tuesday (17) in the presence of SLMC Leader Minister Rauff Hakeem, at the ministry. Ministry Secretary D.G.M.V.Happuarachchi also was present.

 

 
 
Write comment (0 Comments)

නුවර සහ කුරුණෑගල අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති Click here.....

 
 
   
   
 
Write comment (0 Comments)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිනියක් වන චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය අද(16) නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් පෙනේ.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.ජී.එම්.වී.හපුආරච්චි, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ.අන්සාර් සහ සාමාන්‍යධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.

Write comment (0 Comments)