මහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති ගරු සහන් ප්‍රදීප් මැතිතුමා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එතුමාගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නියෝජිත රවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් වසර 15 කටත් අධික කාල සීමාවක සිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩා විඳි මහර ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෑබඩ 2 කණුව අවට ජනතාවකට පිරිසිදු පානීය ජලය.