ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයේ නව ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු තිලිණ එස්. විජේතුංග යන මහත්වරු ඇතුළු නිලධාරීන් පසුගියදා සහභාගී විය. ඡායාරූප - තනුජ ප්‍රදීප්