ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි වසර අටකට පසු දිවුලපිටිය සිසිල සෙවන පවුල් 26 කට නව ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම සඳහා ජල නල දීර්ඝ කිරීම 2021.01.30 දින සිදු කල අතර ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය මෙම අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහභාගී විය.

ජල සම්පාදන ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතා හා අමාත්‍යතුමාගේ ස්වේඡ්චා නිලධාරීන් මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණ කරන ලද අතර ප්‍රජා දායකත්වය සවිබල ගැන්වීම තුලින් එක් දිනක් තුල නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දීමට හැකි වීම විශේෂත්වයකි.