ඇඳිරිනීතිය පවත්නා කාලය තුල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 කාලයේදී ගෘහස්ථ අප ජලය රැගෙන යන ලීටර් 5000 ට අඩු ගලි බවුසර් ගල්කිස්ස පොම්පාගාරයට රැගෙන යන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

එසේම, ඇඳිරිනීතිය නොමැති කාලයේදී සුපුරුදු පරිදි ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇති ස්ථාන වෙතට ගලි බවුසර් රැගෙන යා හැකි බව වැඩි දුරටත් දන්වා සිටීනු ලැබේ.