කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හක්බෙල්ලෑව ප්‍රජා ජල සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය අද දින (31) ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් ජනතා අයිතිය සඳහා විවෘත කරන ලදී.
රුපියල් මිලියන 73ක ලෝක බැංකුවේ අරමුදලින් ඉදිකරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ග්‍රාම සේවා වසම් 10කට අයත් පවුල් 486 ක් ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත.

මේ අතර, රුවන්වැල්ල, වෙන්දල ප්‍රදේශයේ පුළුල් කරන ලද පානීය ජල පද්ධතිය ද අමාත්‍යවරයා විසින් විවෘත කරන ලදී.