ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජල පවිත්‍රාගාර ඔස්සේ පවිත්‍රීකරණයට ලක්කර ජනතාවට බෙදාහරින ජලයට වස මිශ්‍ර වී ඇති බවට අසත්‍ය පුවතක් සමාජයේ කට කථාවක් ලෙස පැතිරෙමින් පවති. එම පුවත සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් කරන ලද විශේෂ පරික්ෂන වලදී ද තහවුරු වී ඇත.

මණ්ඩලය විසින් ජනතාව වෙත ලබාදෙන පානීය ජලය සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස නිසිපරිදි පිරිපහදු කර රසායනාගාර පරික්ෂන වලින් පසු බෙදාහරිනු ලබන බව විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කර සිටින්නෙමු. එසේම එම ජලයේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් පසු වන විධිමත් සේවා ජාලයක් ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ජනතාව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ලබාදෙන පානීය ජලය පාරිභෝජනය කිරීමට කිසිදු බියක් ඇති කර ගත යුතු නැති බවට වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරමු.

 

විමසීම් - 1939 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය