මෙවර ලෝක ජල දිනය නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ගරු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා, උප සභාපතිතුමා, ක්‍රීයාකාරි අධ්‍යක්ෂකතුමා, සාමාන්‍යාධිකාරිතුමා සහ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ඇතුලු සම්භාවනීය අමුතන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අති උත්කර්ෂවත් ආකාරයෙන් 2019.03.22 දින පැවැත්විනි.