නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා අද දින (26) සිය අමාත්‍යංශයේ පිරිත් සජ්ජායන මධ්‍යයේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව සහ නගර සැලසුම්, ජලසම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන ලේකම් වශයෙන් අභිනවයෙන් පත්වූ ප්‍රියන්ත මායාදුන්න මහතා අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා ඉදිරිපිට වැඩ භාරගත් අවස්ථාවන් ඡායාරූප වලින් දැක්වේ.