ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිනියක් වන චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය අද(16) නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් තනතුරේ වැඩ භාරගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් පෙනේ.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.ජී.එම්.වී.හපුආරච්චි, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ.අන්සාර් සහ සාමාන්‍යධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.