ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ අප ජල කළමනකරණ හා පිරිසිදු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳව  ප්‍රදේශයේ ජනතා නියෝජිතයන්ට හා නිලධාරීන්ට පැහැදිලි කිරීමේ සාකච්ඡාවක් Click here.....