අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව ප්‍රදේශයේ දිර්ඝ කාලීනව පවතින පිරිසිදු පානීය ජල අවශ්‍යතාවය නිසා පීඩා විඳින ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් නිකවැව - මාමිණියාව ජල සම්පාදන ක්‍රමය සංවර්ධනය කරන ලදි.Click here.....