උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව සමගි වී එකතුවීමෙන් ලෝක සංවර්ධනයට වැඩි රුකුලක් වන බව අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසයි.Click here.....