වෘත්තියවේදින්ගේ සමුළුව 2018.03.20 දින ජාත්‍යන්තර බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ශාලාවේදි පැවැත් විය. එහි විශේෂ අවස්ථා..........