මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වසර 33 කට ආසන්න කාලයක් විශිෂ්ඨ සේවයක් ඉටු කළ ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (සාමුහික සේවා) රාජකාරියෙන් සමුගැනීමේ උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා.........