2018 නව වසරේ සුභ මොහොතින් රාජකාරි ආරමිභ කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා - ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රය සහ නව ශ්‍රවණාගාරය