කටාන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ හා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් කටාන දෙමන්හන්දීයේදී 2017.11.26 දින සිදුවිය.
ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ කටාන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් 45 ක ජීවත් වන ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම සදහා අදියර දෙකකින් යුත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසානයේ ප‍්‍රතිලාභීන් 143000 ක් සදහා ජල සම්බන්ධතා 30000 ක් ලබා දීම සිදුවේ.