ජාතික අපදා සමයෙහිදී ඇප කැප වී කටයුතු කරමින් ඵම උවදුරට ලක්වූ වන්ට ශක්තියක් වීමට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ මණ්ඩලීය සේවක සේවිකාවන්ට සහතික හා හැදුනුම්පත් ලබා දෙමින් ගංවතුර උවදුරෙන් පීඩාවට පත් මණ්ඩලයේ සේවක සේවීකාවන්ට මූල්‍ය ආධාර සපයමින් විශේෂ උත්සවයක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නව ශ්‍රවණාගාරයේදී 2017.11.21 වන දින පැවැත් වීය. ඵම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්