බණ්ඩාරවෙල මකුල්ඇල්ල ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය හා මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.09.19 දින සිදුවිය. රුපියල් මිලියන 237.3 වියදමින් ඉදිකල මෙම ව්‍යාපෘතිය ම`ගින් මකුල්ඇල්ල, බඹරගම, අඹදණ්ඬේගම, එගොඩගම වසම් ආවරණය කෙරේ. ඌව පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන යන මහත්වරු ඇතු`ඵ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.