හදිසි ගං වතුරෙන් ආපදාවට ලක්වූ කළුතර දිස්ත්‍රික් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කළුතර දිසා කාර්යාලය හා ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය ඵ්කාබද්ධව සත් දින ඩෙංගු මර්ධන මෙහෙයුම් වැඩ සටහනක් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂකතුමා විසින් මෙහෙවනු ලබයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සේවකයින් 125 දෙනෙකුගෙන් යුත් විශේෂ කණ්ඩායමක් මේ සඳහා සහභාගි වේ. 2017 ජුනි 05 වැනි දින සිට සත් දිනක් මෙම වැඩසටහන කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුල ක්‍රියාත්මක වේ.  මෙම ආරම්භයක අවස්ථාවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධීකාරිවරුන් වන ජී. කේ ඉද්දමල්ගොඩ, ආර්.ඵච්. රුවිනිස් යන මහත්වරුන් ද    සහභාගි විය.