හදිසියේ ඇති වු ගං වතුර උවදුර නිසා දිවයිනේ සමස්ත ජල සම්පාදන කටයුතු වලට ඇති වී ඇති බාධාවන් සොයා බැලීම සඳහා නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා 2017 මැයි මස 29 වැනි දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණ ගනු ලබන තීරණ වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා නැවත 2017 මැයි 31 වන දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පැමිණියේය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු අමාත්‍යවරයා පවසන ලද්දේ ජල සම්පාදන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ගමන්ම ඇතිවිය හැකි බාධාද වැලැක්වීමට කල් ඇතිව පියවර ගන්නා ලෙසය. ඵසේම විපතට පත්වී සිටින ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සේවකයින් වෙනුවෙන්ද සහන සැලසීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ජලයේ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලිං ආදිය පවිත්‍ර කොටදීමට ද කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ඵසේම ආපදා කටයුතු වෙනුවෙන් මණ්ඩලය සඳහා වෙනම කාර්ය බලකායක් පත්කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටි අතර ඵම වැඩකටයුතු 2017 මැයි 31 වන දින සිට විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

ඵම අවස්ථාවට නගර සැලසුම් හා ජල සැපයුම් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ඇමතිනි සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මැතිනිය, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සරත් චද්‍රසිරි විතාන, අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඵ්. අන්සාර්, ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ මහිලාල් සිල්වා යන මහත්වරුන් සමඟ  ප්‍රාදේශීය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් හා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ද සහභාගි විය.