පොල්ගහවෙල,පොතුහැර සහ අලවිව ඵ්කාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සමාරම්භක උත්සවය නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අප්‍රේල් 28 වන දින ප.ව. 3.00පොතුහැර දී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වූ අතර.

මෙම උත්සවය මැතිඇමතිවරුන්,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ඇතුළු පළාත් සභා මැතිඇමතිවරුන්,පළාත් සභා නියෝජිතයින්, ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් හා මහජන සහභාගිත්වයෙන් සිදු විය.