මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද කඩා වැටීමෙන්ටෙරන්ස් එන්. ද. සිල්වා මහා විද්‍යාලයේ අවතැන් කදවුරේ සිටින ජනතාවට රාත‍්‍රී ආහාරය ලබාදීම නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2017.04.24 දින සිදු කරන ලදි. තවද ඉදිරියේදී තෝරාගත් පාසල් සිසුන් ස`දහා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රධානය කිරීමටද නියමිතය. අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සී.එම්. නෆීල්සහකාර ලේකම් බි.ඒ.පී. ලක්ෂාන්තමාධ්‍ය ලේකම් ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස්ඇතු`ඵ කාර්යය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවට එක්විය.