ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද බක්මහ උළෙල 2017 අප්‍රේල් මස 20 දින පස්වරු 1.00 සිට රත්මලාන ජනසතු සේවා ක්‍රීඩාංගනයේදි මහත් උත්සවත්ශ්‍රීයෙන් පවත්වන ලදී.