ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අභිනව සාමාන්‍යාධිකාරිතුමා ලෙස දීප්ති සුමනසේකර මහතා 2017.04.25 දින පෙරවරුවේ සුභ මොහොතින් සිය රාජකාරි ආරම්භ කළ මොහොත...............