අකුරණ මල්වානහින්න ජනතාවට පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.