ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තුමෙන්තුවේ මූල්‍ය අනුග‍්‍රහයෙන් ලොකුඅංග - ලියන්ගහවත්ත ප‍්‍රජා ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලකී ජයවර්ධන මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක් විය.