කඩුගන්නාව බැලුම්ගල ජල පොම්පාගාරය හා ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම 2017.03.25 දින නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලකී ජයවර්ධන හා ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු ඒ. අන්සාර්  මහතා ඇතුලු පිරිසක් එක් විය.

 
   
   

 
   
phptos