නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත් ඵක්ව විවෘත තරග විභාගයක් පවත්වා සිය දක්ෂතාවය මත හැටපස් (65) දෙනෙක් කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්) ලෙස පත්වීම් ලබා දී ඇත.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ සංකල්පයටකට අනුව වසර 20 කට පසුව මෙම අවස්ථාව උදාකර දී ඇත. සියලුම දිස්ත්‍රික් නියෝජන වන පරිදි ඵසේම සියලුම ජාතීන් නියෝජනය වන පරිදි මනා විනිවිදභාවයකින් යුතුව මෙම පත්වීම් ප්‍රදානය කොට ඇත.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක මනිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම උත්සවයේදී සේවය තවත් ස්ථීර නොවු තවත් 80 දෙනෙකුට ස්ථීර පත්වීම් ලබා දෙන ලදී.