නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක‍්‍රියාත්මක වන දකුණු ආසියානු කලාපිය සනීපාක්‍ෂාව පිළිබද ලේකම් කාර්යාලය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජලපවහන අමාත්‍යා රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2016.01.30 දින නුගේගොඩ, මිරිහානදී සිදුවිය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.එස්. තවුෆික්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාශයේ ලේකම් එන්.ඩි. හෙට්ටිආරච්චි, රාජ්‍ය ලේකම් වී.බි,පි.කේ. වීරසිංහ, අතිරේක ලේකම් එම්.එච්. මුයිනුදීන්, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යධිකාරී ඉංජිනේරු ජි.ඒ. කුමාරරත්න, ජාතික ප‍්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් එම්.අයි.ඒ ලතිෆ් යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුඵ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.