වත්මන් ජලගාස්තු ක්‍රමය

2012 ඔක්තෝබර් මස 1 වන දින ජල ගාස්තු සංශෝධනය කරන ලදී. නව ගාස්තු ව්‍යුහය පහත දැක්වේ.

වත්මන් ජල ගාස්තුව [PDF - 135 KB] [ZIP - 128 KB]

ඔබේ ජල බිල්පත ගණනය කරන්නේ කෙසේද ?
ඔබේ ජල බිල්පත ගණනය කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටළුවක් වේ නම් ජල බිල්පත ගණනය කරන ආකාරය පිළිබඳව මෙහි දක්වා ඇති උදාහරණය බලන්න.

විශේෂ දැන්වීම
දින 30 සඳහා පරිභෝජනය ඒකක 0 – 15 අතර වේ නම්, පාරිභෝගිකයාට රුපියල් 20ක වට්ටමක් පිරිනමනු ලැබේ.

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් හරහා ග්‍රාම නිලධාරිගෙන් ලබාගත් අවශ්‍ය සහතික කිරීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මලාපවහන ගාස්තු ක්‍රමය

ජල ගාස්තුව 2012 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට සංශෝධනය කර ඇත. නව ගාස්තු පහත දැක්වේ.

මලාපවහන ගාස්තු ක්‍රමය  [PDF - 110 KB] [ZIP - 104 KB]