භාවිතා කළ ජලය නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම හා විකල්ප ජල සැපයීම් තුලින් ජල කළමණාකරණය සාර්ථකව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ සමුළුව


ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය හා ඉන්දියානු සාගාර රිම් සංවිධානය(Indian Ocean Rim Association) සහයෝගයෙන් නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන ලද "භාවිතා කළ ජලය නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම හා විකල්ප ජල සැපයීම් තුලින් ජල කළමණාකරණය සාර්ථකව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ" දෙදින සමුළුව 2016.11.15, 16 දිනවල නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දේශී‍ය හා විදේශීය නියෝජිතයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ හිල්ටන් රෙසිඩන්සීස් හෝටලයේදී පැවැත්විය.

එහිදී අප ජල කළමණාකරණය හා මහනුවර අප ජල කළමණාකරණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතියේ ග්‍රන්ථය නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාට අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී දීප්ති සුමනසේකර මහතා විසින් පිළිගැන්වීය.

නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එන්.ඩී.හෙට්ටිආරච්චි, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති, ඉංජිනේරු කේ.ඒ.අන්සාර් යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.