36 වසරක සේවය නිමාකොට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් සමුගන්නා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි සජ්ජන් දේවමිත්ත ජයසිරිවර්ධන මහතා වෙනුවෙන් පවත්වන ලද උත්සවය ජාතික ජල සම්පාද හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ බටහිර දකුණ ශ්‍රවනාගාරයේ දී 2016.10.17 දින පැවැත්විය. ඵහිි විශේෂ අවස්ථා