අම්පාර කල්මුණේ ප‍්‍රධාන සම්පේ‍්‍රෂණ, ජල තටාකය හා පොම්පාගාරය විවාත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2016.08.13 දින සිදුවිය.

ක‍්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එච්.එම්.එම්. හරිස්, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් ඇතුඵ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.