අපගේ පාරිභෝගික දුක් ගැනවිලි පද්ධතිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු.

ඔබේ ගැටළුව ඉතා පහසුවෙන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා නව දුක් ගැනවිලි පද්ධතිය ඔබට ඉඩ ප්‍රස්ථා සපයයි. කරුණාකර ඔබේ දුක් ගැනවිල්ලට අදාළ පැමිණිලි වර්ගය තෝරාගෙන පණිවිඩය යවන්න. ඔබේ දුක් ගැනවිල්ල සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අපි හැකිතාක් ඉක්මනින් ගන්නෙමු. ඔබේ පැමිණිල්ල / පසු විපරම යොමු කිරීම ඔබ කැමති භාෂාවක් යොදාගත හැක. කරුණාකර පහත කොටසින් අදාළ භාෂාව බාගත කරන්න

භාෂාව බාගත කිරීම

ඔබේ පණිවිඩය සිංහල හෝ දෙමළ භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කරුණාකර අදාල භාෂාව මෙතැනින් බාගත කරන්න. ඔබේ පණිවුඩය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඔබට මේ කොටස මග හැර යා හැකිය.

සිංහල / දෙමළ අකුරු බාගත කරන්න

ඔබේ පැමිණිල්ල ඇතුලත් කරන්න

කරුණාකර පැමිණිලි කාණ්ඩය තෝරා පැමිණිල්ල ඇතුලත් කරන්න, ඒමත ක්ලික් කරන්න.

අන්තර්ජාල ගෙවීම් පද්ධති විමසීම් පැමිණිල්ල ඇතුලත් කරන්න
ජල කාන්දු සහ සේවා බිඳවැටීම් පිළිබඳ පැමිණිලි පැමිණිල්ල ඇතුලත් කරන්න
ජල බිල්පත් ගැටළු පිළිබඳ පැමිණිලි පැමිණිල්ල ඇතුලත් කරන්න
අනෙකුත් පැමිණිලි / පසු විපරම් පැමිණිල්ල ඇතුලත් කරන්න

ඔබේ පැමිණිල්ලේ තත්වය

ඔබේ පැමිණිල්ලේ සේවය ඔබට මෙතැනින් බලාගත හැක. ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති දුක් ගැනවිලි මාස 3 කින් පසුව ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරනු ලබන බව සැලකි යුතුය.

ඔබට තවදුරටත් සහාය අවශ්‍ය නම් වැඩකරන දිනයන්හි රාජකාරි කාලය තුළ (පෙ.ව. 8.30 - ප.ව. 4.00) දුරකථන අංක +94 11 2623623 ඔස්සේ අප අමතන්න.