අක්මීමන මොරගල ජල සම්පාදන ක‍්‍රමය විවෘත කිරීම නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2016.08.15 දින සිදුවිය.
රුපියල් මිලියන 25 ක වියදමින් ඉදිකල මෙම ව්‍යපෘතිය මගින් 1500 ක ජනතාවට පානීය ජලය සැපයේ.

ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක, ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් ඇතුඵ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.