කැලණි ගඟ දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියෙහි දෙවන අදියර ඉදි කිරීම් ආරම්භ වේ.


රුපියල් මිලියන 33,000 ක වියදමින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කැලණි ගඟ දකුණු ඉවුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියෙහි දෙවන අදියර ඉදි කිරීම් කටයුතු නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතා අතින් 2016 ජුලි 08 දින බියගම, පට්ටිවිල ජල ස්ම්පාදන පරිශ්‍රයෙදී ආරම්භ වූ අවස්ථාවා.
ප්‍රංශ රජයේ හා දේශී‍ය බැංකු ණය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රතිපාදන මත ක්‍රියාත්මක මෙම ව්‍යාපෘතිය තුලින් කැලණිය, බියගම, වත්තල, ජා ඇල, මහර, කටාන, යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයන්හි ලක්ෂ 19 ක ජනතාවකට ප්‍රතිලාභ අත් වේ. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඩුලිප් විජේසේකර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා ඇතුලු මහජන නියෝජිතයන්, ප්‍රං තානාපති ජීන් මැරීන්, අමාත්‍ය ලේකම් එන්.ඩී.හෙට්ටිආරච්චි, ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති, කේ.ඒ.අන්සාර්. සාමාන්‍යාධිකාරී ජී.ඒ.කුමාරරත්න, හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරී රංජිත් බාලසූරිය යන අය ඇතුලු මණ්ඩලීය නිලධාරින් මෙම අවස්ථාවට එක්විය.