ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයෙන් රුපියල් මිලියන 108 ක මුල්‍ය ආධාරයෙන් බේරුවල ඉදිකෙරමින් පවතින ඝන මීටර 2000 ධාරිතාවකින් යුතු පෙරැදි කොන්ක්‍රීට් ටැංකියේ වායුගොලාර්ධ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ  ප්‍රදර්ශනය කිරීම 2016/03/24 දින පැවැත්විණි.