Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)

මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වසර 33 කට ආසන්න කාලයක් විශිෂ්ඨ සේවයක් ඉටු කළ ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (සාමුහික සේවා) රාජකාරියෙන් සමුගැනීමේ උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා.........

 
 
 
   
     
     
     
     
     
     
Write comment (0 Comments)

In accordance with the government’s programme of ‘provide pure drinking water for everyone’ a function was held at the premises of the Ministry of City Planning and Water Supply under the chairmanship of the Minister of City Planning and Water Supply and the leader of the Sri Lanka Muslim Congress Minister Rauf Hakeem to distribute water bousers to various places for distribution of water during the drought season.

13 bousers with the capacity distribute 4000 to 9000 litres of water were distributed at this function. An amount of Rs. 235 Million from the financial allocations made to the Ministry of City Planning and Water Supply has been spent for these 13 water bousers.

The Secretary to the Ministry Mr. D.G.M.V.Hapuarchchi, Additional Secretary A.C.M.Nafeel, Vice Chairman of the National Water Supply and Drainage Board Mr. Shafeek Rajabdeen, and the General Manager Deepthi Sumanasekera also attended this function.

Write comment (0 Comments)

2018 නව වසරේ සුභ මොහොතින් රාජකාරි ආරමිභ කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා - ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රය සහ නව ශ්‍රවණාගාරය

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Write comment (0 Comments)